This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
Vinh Thái Company

Giấy và Film chống dính

Giấy và màng Film chống dính tráng phủ silicone 1 mặt hoặc 2 mặt với lực tách và độ dày khác nhau, dùng trong công nghiệp Die-Cut, y tế, thực phẩm

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc sử dụng Cookie làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể xem chi tiết